酷兔英语

章节正文

       Table 2   Combinations of initials and those finals that begin with "i"

 

Finals-i-iiiaiaoieioiouianiniangingiong
Initials             

b

**bi*biaobie**bianbin*bing*

p

**pi*piaopie**pianpin*ping*

m

**mi*miaomie*miumianmin*ming*

f

*************

d

**di*diaodie*diudian**ding*

t

**ti*tiaotie**tian**ting*

n

**ni*niaonie*niunianninniangning*

l

**lilialiaolie*liulianlinliangling*

z

zi************

c

ci************

s

si************

zh

*zhi***********

ch

*chi***********

sh

*shi***********

r

*ri***********

j

**jijiajiaojie*jiujianjinjiangjingjiong

q

**qiqiaqiaoqie*qiuqianqinqiangqingqiong

x

**xixiaxiaoxie*xiuxianxinxiangxingxiong

g

*************

k

*************

h

*************

ø

**yiyayaoyeyoyouyanyinyangyingyong章节正文